logotyp k

icon obsluga klientaMarcin Piosek
tel. 661 610 723
marcin.piosek@br.srw.com.pl

Minister Finansów opublikował projekt ustawy zmieniający przepisy o VAT i wprowadzający obowiązek elektronicznego przesyłania ewidencji VAT oraz deklaracji podatkowej w jednolitej postaci (nowy JPK_VAT). Przedsiębiorcy nie mogą czuć się bezpiecznie – za pojedynczy błąd w pliku grozić będzie kara 500 zł …oraz jej wielokrotność za każdy kolejny.

JPK_VAT w nowej formie (pierwotnie określany jako JPK_VDEK) przyjmie postać jednego pliku – połączenie polega na ustaleniu jednorodnej formy wysyłki elektronicznej deklaracji podatkowych VAT oraz ewidencji VAT. Oba są przesyłane w postaci elektronicznej zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego, umieszczonym na ePUAP (w praktyce będzie to wspólna tzw. „schema” dla deklaracji VAT i ewidencji VAT). Wprowadzony będzie jeden nowy plik JPK_VAT, składający się z części deklaracyjnej oraz części ewidencyjnej.

Zarówno deklaracja podatkowa VAT, jak i ewidencja VAT będzie przesyłana elektronicznie - łącznie, w terminie właściwym do złożenia deklaracji VAT. Oznacza to jednocześnie, że nie można rozdzielać w czasie wysyłki obu plików – będą one musiały zostać przygotowane łącznie i wspólnie wysłane.

Wyjątkiem są podatnicy rozliczający się kwartalnie. W ich przypadku ewidencję będzie trzeba przesyłać częściej niż deklarację VAT-7K w terminach:

 1. za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału – w terminie do 25. dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy,
 2. za ostatni miesiąc danego kwartału, łącznie z deklaracją – w terminie właściwym do złożenia tej deklaracji.

W przypadku stwierdzenia w przesłanej ewidencji błędów lub danych niezgodnych ze stanem faktycznym, lub w przypadku zmiany danych zawartych w tej ewidencji, podatnik jest obowiązany przesłać niezwłocznie korektę.

Dodatkowym uproszeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT, tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT.

Nowe zasady prowadzenia rozliczeń VAT stosować się będzie od lipca 2019 r. Do rozliczeń za czerwiec 2019 r. oraz drugi kwartał 2019 r. stosować należy przepisy dotychczasowe.

Kary za błędy w JPK_VDEK

W przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik urzędu skarbowego nakładać będzie, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Unikać kary będzie można trzema metodami.

Po pierwsze przed nałożeniem kary naczelnik urzędu skarbowego wezwie jednak podatnika do przesłania korekty ewidencji, wskazując błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym. Jeśli podatnik złoży do naczelnika urzędu skarbowego korektę ewidencji, korygując wskazane w wezwaniu błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, kara nie zostanie nałożona.

Po drugie nie wystąpi ona u podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który jako osoba fizyczna, w związku z przesłaniem ewidencji zawierającej błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, za ten sam czyn poniósł odpowiedzialność za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Szczególne zasady ujmowania faktur w nowym JPK_VAT

W ramach dodatkowych zasad ustalono i sprecyzowano, że faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ujmuje się w nowej ewidencji JPK_VAT, w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji.

Kontrola w 10 krokach plików JPK_VAT

Przesłanie pliku JPK jest czynnością po której ewidencja VAT nie może być już swobodnie zmieniana i naprawiana bez poinformowania o tym organu skarbowego. Korekty mogą wzbudzić zainteresowani organu, stąd wysyłany plik powinien być ostateczny i dotyczyć zamkniętego już okresu raportowania.

Aby sprawdzić prawidłowość danych w JPK należy postępować w następujący sposób:

 1. Kontrola aktualności wersji pliku JPK_VAT, JPK_KPIR oraz pozostałych plików JPK,
 2. Kontrola danych składającego, w szczególności numeru NIP,
 3. Kontrola danych wpisywanych danych kontrahentów, ich numerów NIP oraz nazw,
 4. W przypadku transakcji VAT z podmiotami europejskimi - ponowna kontrola kontrahentów w zakresie rejestracji dla celów podatku od wartości dodanej na podstawie VIES,
 5. Ustalenie zgodności danych netto i podatku z faktur i innych dokumentów księgowych z danymi w pliku JPK,
 6. Kontrola kwot zbiorczych – sum za dany okres - z plików JPK z sumami w deklaracjach podatkowych,
 7. W przypadku JPK_VAT, JPK_EWP – kontrola sum obejmujących poszczególne stawki podatku z tymi kwotami na deklaracjach VAT, sprawdzenie sum kwot podatku w których podatnikiem jest nabywca,
 8. Ponowna kontrola transakcji pod względem obowiązku ich wykazania w ewidencjach,
 9. Sprawdzenie okresu, do którego powinno się zaliczać daną transakcję, w przypadku stosowanych walut obcych – kontrola zastosowanego kursu przeliczenia dla celów podatku VAT,
 10. Sprawdzenie statusu wysyłki oraz otrzymanie terminowo UPO.

DANE KONTAKTOWE

Biuro Rachunkowe SRW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wrzosowa 2
43-190 Mikołów

tel. (+48) 328 885 858
wew 4 - kadry i płace
wew 5 - księgowość

e-mail: ksiegowosc@br.srw.com.pl


NIP: 9542747160
Regon: 243475634

 

icon obsluga klientaDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
32 888 58 58

 

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zapoznałem/am się z Polityką prywatności Serwisu.Znajdziesz nas po słowach: biuro rachunkowe mikołów biura rachunkowe mikołów pełna księgowość mikołów prowadzenie księgowości mikołów kadry płace mikołów obsługa księgowa firm mikołów obsługa księgowa mikołów pełna księgowość śląsk obsługa księgowa śląsk prowadzenie księgowości śląsk kadry płace śląsk obsługa księgowa firm śląsk biuro rachunkowe śląsk biura rachunkowe śląsk